આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મેથીનું સ્વસ્થ ખેતર
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. જ્ઞાનેશ્વર મહાનવાર રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર વિશિષ્ટતા- ખાતર અને રોગોનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
614
21
અન્ય લેખો