આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મેથીના રોપાની અવસ્થા
નામ - શ્રી. શ્યામ લાંગેવાર સ્થાન - ગોંદિયા (મહારાષ્ટ્ર) સ્વસ્થ મેથી માટે લીમડાના તેલનો છંટકાવ કરો
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
118
0
અન્ય લેખો