આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચી પાકમાં થ્રિપ્સ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી રમેશસિંહ મકવાણા રાજ્ય - ગુજરાત સલાહ - એસીટામીપ્રીડ 20.00% એસપી @ 20 ગ્રામ પ્રતિ 200 લિટર પાણી માં ભેળવીને પ્રતીક એકર માં છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
79
14