આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
મરચીની ખેતી માટે જાતિઓ
વિષાણુંજન્ય રોગોના પ્રકોપથી મરચીની ઉપજ ઘટી જાય અને ચુસીયા જીવાતનાં પ્રકોપથી પણ વિષાણું વધે તો પ્રતિકારક જાતી અને ઓછી તીખી જાતી તરીકે સિતારા ગોલ્ડ મરચીની વાવણી કરવી.
83
2
અન્ય લેખો