મરચામાં વાયરસનો ઉપદ્રવ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચામાં વાયરસનો ઉપદ્રવ !
ખેડૂત નું નામ: બદ્રીભાઈ સોની. રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ : વાયરસથી સંક્રમિત છોડને ઉખેડી નાશ કરો અને પછી ઇમીડાક્લોપ્રિડ 17.80% એસએલ @ 50 મિલી પ્રતિ એકર છંટકાવ કરો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
35
19
અન્ય લેખો