આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચામાં રસ ચૂસતી જીવાતનો એટેક
ખેડૂતનું નામ – શ્રી મનોજ લોન્ડેરા જ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ- સ્પિનોસેડ 45% Sc પંપ દીઠ @07 મીલીનો છંટકાવ કરવો જોઈએ.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
274
3
અન્ય લેખો