આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચાં માં ચુસીયા જીવાત નું નિયંત્રણ !
ખેડૂત નું નામ: મુકેશકુમાર પટેલ. રાજ્ય: ઉત્તર પ્રદેશ. સલાહ : એમામેકટીન બેન્ઝોએટ 05.00% એસજી @80 ગ્રામ પ્રતિ 200 લીટર પાણી માં ભેળવીને પ્રતિ એકર છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
24
11
અન્ય લેખો