આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચાં પાક માં કથીરી નો ઉપદ્રવ !
ખેડૂત નું નામ: રાઠોડ દેવેન્દ્રસિંહ. રાજ્ય: ગુજરાત. સલાહ : ડાયફેનથ્યુરોન 50% વે.પા @240 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
33
8
અન્ય લેખો