આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચાં ના પાકમાં થ્રિપ્સ
ખેડૂત નામ - શ્રી રોબિન ભાઈ રાજ્ય - ગુજરાત સલાહ - થાયોમેથોકઝામ 12.60% + લેમ્બડા-સાયલોથ્રિન 09.50% ઝેડ સી @ 60 મિલી 200 લિટર પાણી સાથે ભેળવીને એક એકર છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
98
15
અન્ય લેખો