મગફળી માં ગેરુ ટીક્કા !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મગફળી માં ગેરુ ટીક્કા !
ખેડૂત નું નામ: ગણેશ બિરજદાર રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : કાર્બેન્ડાઝીમ 50% ડબલ્યુપી @ 60 ગ્રામ પ્રતિ 200 લિટર પાણીમાં ભેળવીને એક એકર માં છંટકાવ કરવો. ulink://android.agrostar.in/productdetails?skucode=<AGS-CP-702>
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
15
10
અન્ય લેખો