આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મગફળી પાકમાં થ્રિપ્સ નો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી તુલસી રામ કુરદને રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: લેમ્બડા-સાયહેલોથ્રીન 5% ઇસી @100 ગ્રામ દવા 200 લિટર પાણી સાથે ભેળવીને પ્રતિ એકરના દરે છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
301
6
અન્ય લેખો