ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
મગફળીમાં બીજ ઉપચાર
વધુ સારા અંકુરણ અને વિકાસ માટે મગફળી વાવતાં પહેલા બિયારણને ફૂગનાશક સાફ અથવા સ્પ્રિન્ટ ૩ ગ્રામ /૧ કી.ગ્રા.બીજ ઉપચાર કરવો અને બિયારણની છાલ ઉખડી ન જાય તેની કાળજી રાખવી
155
0
સંબંધિત લેખ