આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મગફળીમાં ટીક્કા રોગના નિયંત્રણ માટે
ખેડૂત નામ: શ્રી શરણપ્પા રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ: કાર્બેન્ડાઝિમ 50% ડબ્લ્યુપી @90 ગ્રામ ને 300 લિટર પાણીમાં ભેળવીને પ્રતિ એકર છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
141
4
અન્ય લેખો