મકાઈ માં ઈયળ નો ઉપદ્રવ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મકાઈ માં ઈયળ નો ઉપદ્રવ !
ખેડૂત નું નામ: રાહુલસિંહ રાજપૂત રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ : લેમ્બડા-સાયલોથ્રિન 9.50% + થાયોમેથોકઝામ 12.6% ઝેડ સી @ 50 મિલી પ્રતિ 200 લિટર પાણી સાથે ભેળવીને એક એકર છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
12
11
અન્ય લેખો