આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મકાઈમાં ઈયળનો પ્રકોપ
ખેડૂત નામ: શ્રી રઘુ વાઘ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: - થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 95% ઝેડસી @ 50 મિલી પ્રતિ 200 લીટર પાણી માં ભેળવીને એક એકર માં છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
76
17
અન્ય લેખો