આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભીંડા પાકમાં ચુસીયા જીવાતનો પ્રકોપ
ખેડૂત નું નામ - શ્રી મદન લાલ લોધા રાજ્ય - રાજસ્થાન સલાહ - ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70.00% ડબલ્યુજી @ 12 ગ્રામ 120 લિટર પાણી સાથે ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
49
8
અન્ય લેખો