આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભીંડા ના પાકમાં મોલો મશી નો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી મોહમ્મદ રઉફ રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ: ઇમિડાકલોપ્રીડ 70 ડબ્લ્યુજી @14 ગ્રામ પ્રતિ 200 લીટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
190
2
અન્ય લેખો