ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ભીંડામાં બીજ ઉપચાર
ભીંડામાં ચુસીયા જીવાતના હુમલાને અટકાવવા માટે વાવણી પહેલાં બિયારણને ઈમીડા અથવા થાયમેથોકઝામ માંથી કોઈ પણ એક કીટનાશકમાં 5મિનીટ માટે નીતારવાં જોઈએ.
97
2
સંબંધિત લેખ