ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
કૃષિ વાર્તાસકાલ
ભારતીય દેશી ગાય પર સંશોધન માટે આઇઆઇટી દ્વારા પહેલ - ડૉ .ભટકર
ભારત જેવા કૃષિ આધારિત દેશમાં દેશી ગાયની જાતિઓ આજે પણ ઉપયોગી છે, દેશના તમામ આઇઆઇટીમાંથી લગભગ એક હજાર દેશી ગાયની જાતિઓ પર પીએચ.ડી કરી રહ્યા છે, પશુચિકિત્સક વૈજ્ઞાનિક ડૉ. વિજય ભટકરએ જણાવ્યું હતું.
ડૉ .ભટકરના હસ્તે આજે 'એગ્રોવન' માં પ્રકાશિત ભારતીય ગાયની જાતોના લેખોની શ્રેણીના આધારે તૈયાર કરવામાં આવેલી 'દેશી ગોવાંશ' પુસ્તકનું ઉદ્ઘાટન થયું. સકાળના પ્રમુખ, પ્રતાપરાવ પવાર, પરભણી પશુચિકિત્સા કોલેજમાં પશુપાલન વિભાગના વડા, ડૉ. નિતીન માર્કન્ડેય, એગ્રોવનના
42
1
સંબંધિત લેખ