આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
બોરની ફળમાખી
આ ફળમાખી મિથાઇલ યુજીનોલ કે ક્યુ લુર ફિરોમોન ટ્રેપ્સથી આકર્ષાતી નથી,જેથી આવા ટ્રેપ્સ મૂકવા નહીં.
69
1
અન્ય લેખો