ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
બીટી બિયારણ પકવતા કપાસના ખેડૂતો માટે અગત્યની એક સુચના:
બીટી બીયારણ માટેના પ્લોટમાં ખેડૂતો ફલીનીકરણ માટે કપાસના ફૂલોની પાંખડીઓ તોડી જમીન ઉપર નાંખી દેતા હોય છે. કેટલીકવાર આ પાખડીઓ ઉપર ગુલાબી ઇયળના ઇંડા હોઇ શકે છે. જેથી તોડેલ પાંખડીઓને ખેતરની બહાર ખાડો ખોદી દાટી દેવી. આમ કરવાથી ગુલાબી ઇયળનો ઉપદ્રવ ઘટાડવામાં મદદ મળશે.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુતમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
22
7
સંબંધિત લેખ