આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
બીજદાન સમયે અગત્યની બાબત
લાંબો સમય ગરમીમાં રહેતા માદા પશુઓને ૨૪ કલાકના અંતરે બે વખત બીજદાન કરાવવુ જોઈએ
આ માહિતીને લાઈક કરીને અને અન્ય મિત્રો સાથે શેર કરો.
71
3
અન્ય લેખો