આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
બાજરીમાં તરછારો
સ્થાન - બનાસકાંઠા, ઉત્તર ગુજરાત વર્ણન: પ્રભાવિત ડુંડામાં ફૂલોનો સંપૂર્ણ અથવા કેટલોક ભાગ પાંદડા જેવો થઇ જાય છે. વ્યવસ્થાપન: મેટાલેક્સિલ 8% + મેંકોઝેબ 64% WP @ 40 ગ્રામ/પંપ અથવા સાયમોક્સેનીલ-8% + મેંકોઝેબ 64% @ 45 ગ્રામ/પંપ તેમ જ વાવેતરના સમયે મેટાલેક્સિલ
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
118
0
અન્ય લેખો