આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
બાજરામાં નિંદણ નિયંત્રણ પછીનું આવશ્યક વ્યવસ્થાપન
બાજરીમાં નીંદણના નિયંત્રણ માટે જો નિંદણનાશકનો પ્રયોગ કરવામાં આવે, તો બાજરીના પાકને નુકસાન થાય છે. એટલે, નિંદણનાશકના છંટકાવ પછી બીજા સિંચાઈ પહેલા યુરીયાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ જેથી પાન સુકાઈ જવા અને પીળા પડવાની સમસ્યાઓ અટકાવી શકાય. જો બાજરીનું પાકનાં સલાહ તમ
161
0
અન્ય લેખો