આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ફ્લાવર માં ફૂગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી શરીફ માંડલ રાજ્ય - પશ્ચિમ બંગાળ ઉપાય - મેટાલેક્સિલ 8% + મેન્કોઝેબ 64% ડબલ્યુ પી @ 30 ગ્રામ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
292
0
અન્ય લેખો