આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ફ્લાવરમાં ફુગનું સંક્રમણ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી શિવજી સિંગરે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: ટેબ્યુકોનાઝોલ 25.9 ઇસી @15 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
331
4
અન્ય લેખો