આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ફૂલકોબીમાં ફૂગનો પ્રભાવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. રમેશ ધાત્રક રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - 64% w/w મેન્કોઝેબ + 4% મેટાલેક્સિલ @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પમ્પ સ્પ્રે કરો.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
450
0
અન્ય લેખો