આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ફૂગના ઉપદ્રવને લીધે તુરિયાના વિકાસ પર થતી અસર
ખેડૂતનુંનામ: શ્રી જ્ઞાનોબા માને રાજ્ય : મહારાષ્ટ્ર ઉપાય : કૉપરઑક્સાઇડ 50% WP @30 ગ્રામ પ્રતિ પમ્પ છંટકાવ.
337
2
અન્ય લેખો