ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
પૂરતી માત્રામાં પાણી અને ખાતર મેનેજ્મેન્ટ દ્વારા સરગવાના વૃક્ષમાં પુષ્કળ સરગવાની સીંગ મેળવી શકાય.
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. ઉત્તમ થોરાટ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - એકર દીઠ 19: 19: 19 @ 5 કિલોગ્રામ ટપક સિંચાઇ દ્વારા આપવું જોઈએ.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
829
15
સંબંધિત લેખ