વીડીયોખેતી મારી ખોટમાં
પાક માં હોર્મોન્સ ની ઉપયોગી માહિતી !
હોર્મોન્સ એટલે વૃદ્ધિ નિયંત્રક શું છે? તેની પાકમાં શું અગત્યતા છે? પાક કઈ રીતે મદદ કરે છે જુઓ આ ખાસ વિડીયો માં...!
સંદર્ભ : ખેતી મારી ખોટમાં ! આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય મિત્રો ને શેર કરો.
102
16
અન્ય લેખો