વીડીયોDhanuka Agritech Limited
પાક નું સુરક્ષા કવચ, વિટાવેક્સ !
શરૂઆત થી પાક તંદુરસ્ત અને રોગ જીવાત થી દૂર રહે એ ખુબ જ જરૂરી છે અને તે માટે જ આપણે બીજ ને ફુગનાશક દવા થી બીજ માવજત કરીએ છીએ. તમે પણ તમારા પાક ને શરૂઆત થી જસ્વસ્થ રહે તે માટે કરો વીટાવેક્સ થી બીજ ઉપચાર. વીટાવેક્સ ખરીદી
સંદર્ભ : Dhanuka Agritech Limited. આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડુ મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
32
11
અન્ય લેખો