આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
પાકમાં ફૂલ અને ફળોના વિકાસ માટે
ખેડૂત નામ: શ્રી બેનિવાલ ધુરાવા રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ દ્રાવ્ય ખાતર 00:52:34 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
29
0