આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
પશુ આહાર વ્યવસ્થાપન
પશુ ના યોગ્ય દૂધ ઉત્પાદન માટે પશુ નું વજન, દૂધ નું ક્ષમતા, ફેટ અને ઉંમર ના આધારે યોગ્ય ખોરાક આપીને વધુ દૂધ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અને અન્ય મિત્રો સાથે શેર કરો.
163
10
અન્ય લેખો