વીડીયોશ્રમજીવી ટીવી
નીંદણમાંથી ખાતર તૈયાર કરીને ઉત્પાદન વધારો!
ખેડૂત ભાઈઓ ખેતીમાં નીંદણમાંથી ખાતર કેવી રીતે તૈયાર કરવું? આ નીંદણનો ઉપયોગ કરીને ઉત્પાદન કેવી રીતે વધારી શકાય છે આ તમામ માહિતી વિસ્તૃત થી જાણવા માટે વિડીયો ને અંત સુધી જુઓ.
સંદર્ભ : શ્રમજીવી ટીવી. આપેલ ઉપયોગી માહિતી ને લાઈક કરી નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ના હિત માં અવશ્ય શેર કરો.
82
7
અન્ય લેખો