સલાહકાર લેખએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
નિંદણનાશકો અથવા વનસ્પતિનાશકના ઉપયોગ દરમિયાન લેવાતી સાવચેતીઓ
1) વિવિધ પાક માટે ભલામણ કરવામાં આવતું નિંદણનાશકો અથવા વનસ્પતિનાશકનો નિયત પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 2) સમય સીમા સમાપ્ત થયેલા નિંદણનાશકો અથવા વનસ્પતિનાશકનો ઉપયોગ ન કરવો જોઇએ. નિંદણનાશકો અથવા વનસ્પતિનાશકને ખરીદતી વખતે કાળજીપૂર્વક તેની ઉત્પાદન તારીખ અને સમાપ્તિની તારીખ તપાસો. 3) નિંદણનાશકો અને વનસ્પતિનાશકોના છંટકાવ માટે, અલગ નૅપસેક પંપનો ઉપયોગ કરો. 4) નિંદણનાશકો અથવા વનસ્પતિનાશકોનો છંટકાવ કરતી વખતે, ખાતરી કરો કે માટી ભેજવાળી અને દાણાદાર અને ગઠ્ઠાથી મુક્ત હોય.
5) નિંદણનાશકો અથવા વનસ્પતિનાશકો જ્યારે ખુબ પવન અથવા વરસાદની શક્યતા ન હોય ત્યારે તેનું છંટકાવ કરવું જોઈએ. 6) છંટકાવ કરતી વખતે પાછળ રહેવું જેથી તમારા પગલા સપાટી પર ન આવવા જોઈએ જ્યાં નિંદણનાશકો અથવા વનસ્પતિનાશકનો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો હોય. 7) ગ્લાયફોસેટ જેવા નિંદણનાશકો અથવા વનસ્પતિનાશકોનો છંટકાવ કર્યા પછી, ઓછામાં ઓછા 21 દિવસ માટે ક્ષેત્રોમાં કોઈપણ પ્રકારની ખેતીની પ્રવૃત્તિ હાથમાં લેવી નહીં. 8) એક સરખા દબાણ સાથે, સમગ્ર ક્ષેત્ર પર નિંદણનાશકો અથવા વનસ્પતિનાશકોનો છંટકાવ કરવો. સમાન છંટકાવ માટે ફ્લેટપૅન અથવા ફ્લડજેટ નોઝલ વાપરવું જોઈએ. 9) ઉભા પાક પર છંટકાવ કરતા સમય કાળજી લેવી કે, અન્ય પાક પર અનિચ્છી છંટકાવ ન થાય. આ કરવા માટે હૂડનો ઉપયોગ કરવો જેથી સ્પ્રે થી યોગ્ય દિશામાં છંટકાવ કરી શકાય. 10) નીંદણના અંકુશ માટે, પરિસ્થિતિ, નીંદણની પ્રકૃતિ, આબોહવાની પરિસ્થિતિ મુજબ યોગ્ય નિંદણનાશકો અથવા વનસ્પતિનાશકનો ઉપયોગ કરો. નિંદણનાશકો અથવા વનસ્પતિનાશકનો વારંવાર અને અધિક ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ. જે જમીનમાં નિંદણનાશકો અથવા વનસ્પતિનાશકનો છંટકાવ કર્યો હોય તેમાં કમ્પોસ્ટ ખાતર,અળસિયાના ખાતરનો ઉપયોગ કરો.
220
0
અન્ય લેખો