આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ધાણા- વરિયાળીમાં મોલો-મશીને અટકાવો:
ઉપદ્રવને ધ્યાનમાં રાખી એસીફેટ ૭૫ એસપી ૧૦ ગ્રામ અથવા મિથાઈલ-ઓ-ડીમેટોન૨૫ ઇસી ૧૦ મિલિ અથવાડાયફેન્થીયુરોન૫૦ ડબલ્યુપી ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરીને છંટકાવ કરવો.
નીચેના વિકલ્પો ફેસબુક, વોટ્સ એપ અથવા મેસેજનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે હમણાં જ શેર કરો.
73
1
અન્ય લેખો