ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ધાણા- વરિયાળીમાં મોલો-મશીને અટકાવો:
ઉપદ્રવને ધ્યાનમાં રાખી એસીફેટ ૭૫ એસપી ૧૦ ગ્રામ અથવા મિથાઈલ-ઓ-ડીમેટોન૨૫ ઇસી ૧૦ મિલિ અથવાડાયફેન્થીયુરોન૫૦ ડબલ્યુપી ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરીને છંટકાવ કરવો.
નીચેના વિકલ્પો ફેસબુક, વોટ્સ એપ અથવા મેસેજનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે હમણાં જ શેર કરો.
73
1
સંબંધિત લેખ