ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ધાણા ઉત્પાદન માટે વ્યવસ્થાપન
બીજ ઉત્પાદન માટે રોપેલા ધાણા હાલ ફૂલ બેસવાની અવસ્થામાં છે.ફૂલોને ઝાકળથી બચાવવા માટે અવતાર500ગ્રામ/એકર નો છંટકાવ કરવો જેથી ઉપજમાં વધારો થાય.
214
20
સંબંધિત લેખ