આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ધાણા ઉત્પાદન માટે વ્યવસ્થાપન
બીજ ઉત્પાદન માટે રોપેલા ધાણા હાલ ફૂલ બેસવાની અવસ્થામાં છે.ફૂલોને ઝાકળથી બચાવવા માટે અવતાર500ગ્રામ/એકર નો છંટકાવ કરવો જેથી ઉપજમાં વધારો થાય.
214
20
અન્ય લેખો