ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ધાણા/વરિયાળીમાં દાણાની મીંજના નિયંત્રણ
મિથાઇલ-ઓ-ડીમેટોન ૨૫% ઈસી ૧૦ મિલિ અથવા ડાયક્લોરવોસ ૭૬% ઈસી ૭ મિલિ અથવા ફેનવાલરેટ ૨૦% ઈસી ૧૦ મિલિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી ફુલ આવ્યા પછી અને તેના ૧૫ દિવસ બાદ જરૂર મુજબ બે છંટકાવ કરવા.
નીચેના વિકલ્પો ફેસબુક, વોટ્સ એપ અથવા મેસેજનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે હમણાં જ શેર કરો.
57
2
સંબંધિત લેખ