ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ધાણામાં મોલો આવે તો શું છાંટશો?
મોલોની શરુઆત થાય ત્યારે લીમડા આધારિત દવાઓનો ઉપયોગ કરવો. ફૂગ આધારિત મેટારહીઝમ એનીસોપ્લી દવા પણ છાંટી શકાય.
202
13
સંબંધિત લેખ