આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ધાણામાં મોલો આવે તો શું છાંટશો?
મોલોની શરુઆત થાય ત્યારે લીમડા આધારિત દવાઓનો ઉપયોગ કરવો. ફૂગ આધારિત મેટારહીઝમ એનીસોપ્લી દવા પણ છાંટી શકાય.
204
13
અન્ય લેખો