ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
દ્રાક્ષની સ્વસ્થ અને આકર્ષક વૃદ્ધિ !
ખેડૂત નું નામ: રામદાસ ભજનદાસ બરડે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : 13:00:45 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
14
0
સંબંધિત લેખ