દિવેલા ની ડોડવા કોરી ખાનાર ઇયળ !
એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
દિવેલા ની ડોડવા કોરી ખાનાર ઇયળ !
👉અત્યારે મોટાભાગના ખેડૂતોના દિવેલા માળ આવવાની કે ફૂલો બેસવાની શરુઆત થઇ ગઇ છે. 👉 આ સમય દરમ્યાન ડોડવા કોરી ખાનાર ઇયળ પાસ-પાસેના ડોડવાને રેશમી તાંતણા અને હઘાર વડે જોડી, જાળું બનાવી અને તેમા રહીને વિકસતા દાણાને કોરી ખાય છે. 👉ઇયળ અગ્ર ટોચને પણ કોરે છે. આ ઇયળ માટે હાલમાં કોઇ રાસાયણિક દવાની ભલામણ ઉપલબ્ધ નથી પરંતું ખેડૂતો બેસીલસ થુરેન્જીન્સીસ નામના રોગપ્રેરક જીવાણુંનો પાવડર ૨૦ ગ્રામ અથવા બ્યુવેરિયા બેઝીઆના, રોગ પ્રેરક ફૂગ આધારિત પાવડર ૪૦ ગ્રા પ્રતિ ૧૦ લી પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરી શકે છે.
આ ઉપયોગી માહિતીને 👍 લાઈક કરીને અન્ય ખેડુતમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
16
5
અન્ય લેખો