આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
દિવેલાની ડોડવા કોરનારી ઈયળનું નિયંત્રણ
વધુ ઉપદ્રવ હોય તો બુવેરિયા બેઝીઆના નામની ફૂગ આધારિત દવા ૪૦ ગ્રા પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરો.
255
0
અન્ય લેખો