આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
દિવેલાની જાતની પસંદગી
દિવેલાની રોપણી કરવા માટે આ સારો સમય છે. તેથી ખેડૂત મિત્રો ને સલાહ અપાય છે કે તેમણે જાતિની પસંદગી પિયતની સુવિધા અનુસાર કરવી અને વરાપ ને ધ્યાનમાં રાખી વાવણી કરવી.
494
153
અન્ય લેખો