ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
દાડમની ફળ કોરી ખાનાર ઇયળ વિષે વધુ જાણો
ઇયળ ફળ ઉપર કાણૂં પાડી અંદર દાખળ થઇ વિકસતા દાણા ખાય છે. ઇયળે પાડેલ કાણાં દ્વારા ફૂગ-જીવાણૂંઓ દાખલ થવાથી ફળમાં કહોવારો લાગે છે. નુકસાન પામેલ ફળમાંથી ખરાબ વાસ આવે છે. ફળ વેચવા લાયક રહેતા નથી. બેસીલસ થુરીન્જીન્સીસ નામના જીવાણુંનો પાવડર ૧૫ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
105
0
સંબંધિત લેખ