આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
દાડમની થ્રીપ્સનું અસરકારક નિયંત્રણ
પ્રથમ છંટકાવ સાયાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૦.૨૬ ઓડી ૫ મિ.લિ. અને બીજો છંટકાવ ૧૦-૧૫ દિવસ પછી લીંબોળીનું તેલ ૩૦ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે કરવો.
266
0
સંબંધિત લેખ