ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તુવેર નું વધુ ઉત્પાદન મેળવવા !
ખેડૂત નું નામ: સદાનંદ પટેલે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : 80 થી 85 ટકા શીંગો ભૂરા રંગ ની અને સુકાવા લાગે ત્યારે જ પાકની કાપણી કરો.
36
5