આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
તુવેરમાં શીંગ કોરી ખાનાર ઈયળ પર નિયંત્રણ
તુવેરમાં શીંગ કોરી ખાનાર ઈયળ પર નિયંત્રણ માટે, 10 લીટર પાણીમાં 5 મિલી ના દરે 45% એસસી સ્પીનોસેડનો છંટકાવ કરવો.
નીચેના વિકલ્પો ફેસબુક, વોટ્સ એપ અથવા મેસેજનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે હમણાં જ શેર કરો.
60
0
સંબંધિત લેખ