આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
તુવેરના પાકમાં શીંગ કોરી ખાનાર ઇયળો માટે અસરકારક દવા
થાયોડીકાર્બ ૭૫ ડબલ્યુપી ૨૦ મિ.લિ. અથવા ક્લોરાંટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી ૩ મિ.લિ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરો.
નીચેના વિકલ્પો ફેસબુક, વોટ્સ એપ અથવા મેસેજનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે હમણાં જ શેર કરો.
130
2
અન્ય લેખો