આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તુરીયા પાકમાં ફુગનું સંક્રમણ અને ચુસીયા જીવાતનું ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. કિરણ રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ: ઇમીડાક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી @ 7 ગ્રામ અને મેટાલેક્સિલ 4% + મેન્કોઝેબ 64% @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
261
2
સંબંધિત લેખ