આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તુરિયા પાકમાં અનિયમિત ફળ !
ખેડૂતનું નામ: યોગેશ કાલે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : ફેરોમોન ટ્રેપ (મિથાઇલ યુજેનોલ) @ 5 - 6 એકર દીઠ લગાવવી.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
15
6
અન્ય લેખો